خیلی دور حتی شما!

دو نفرهیچ گاه نمی توانندیک نفر با شند...خوشبختی همیشه از کنارهم بودن حاصل می شود اما در کنار هم بودن شرط کافی برای خوشبخت بودن نیست...این گونه بهتر است حتی نسبت به آنان که دوستتشان می داریم فاصله جانبی را حفظ کنیم اصراری به نزدیک شدن نداشته باشیم و از دور به زیبایی ها بنگریم..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید