حقیقت پنهان

در مرز بین واقعیت و خیال همه ما موجوداتی هستیم سرشار از تناقض،مدام در پی حقیقت هستیم اما نه حقیقت خود که حقیقت درون دیگران! دروغ گفتن و فریب دادن آدم های اطراف کاری ست که بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم.مدام از حقیقت می پرسیم چون می خواهیم از رازهای دیگران سر در بیاوریم و دروغ می گوییم چون می خواهیم حقیقت وجودی خود را پنهان کنیم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

حقیقت داره! این حقیقتی که تو گفتی حقیقت دارد!