دوست

...

نشد که چلچله ای میهمان ما باشد

کسی به خانه نیامد که آشنا باشد

کجاست آنکه نگاهی به دوست هدیه کند؟

کجاست آنکه به لبخند دوست تکیه کند؟

دوباره ذهن تو پسکوچه توهم شد

و باز کودک احساس این میان گم شد...

/ 1 نظر / 7 بازدید
عباس

به من نشان بده دوستی را که دوستی را باور داشته باشد.