آستر بدرقه

آهای شما که برای آدمای دیگه مثل آستر بدرقه کتابا هستین و هیچکس هم قدرتون رو نمیدونه به خونه تون خوش اومدین! ...حالا گلاسه و سفید و کاهی بودنتون اصلآ مهم نیست

دی 87
2 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
10 پست
تیر 87
21 پست
خرداد 87
15 پست
ترس
1 پست
زندگی
6 پست
بازی
2 پست
امید
1 پست
انتظار
1 پست
آینده
1 پست
عشق
6 پست
درددل
1 پست
دلتگی
1 پست
دلتنگی
2 پست
خاطره
1 پست
مدرسه
1 پست
پاییز
1 پست
انسان
1 پست
مهاجرت
3 پست
غربت
1 پست
جهنم
1 پست
کابوس
1 پست
آرزو
1 پست
نفت
1 پست
ایران
1 پست
اقتصاد
1 پست
یارانه
1 پست
خواب
1 پست
دوستی
1 پست
اسرائیل
1 پست
استغفار
1 پست
هنر
1 پست
رهبر
1 پست
kite_runner
1 پست
زن
2 پست
مرد
1 پست
ترانه
1 پست
عبور
2 پست
رئیس
1 پست
کارمند
1 پست
چاپلوس
1 پست
رویا
1 پست
واقعیت
1 پست
پدر
1 پست
خدا
1 پست
شمع
2 پست
خیال
1 پست
رفاقت
1 پست
سکوت
1 پست
باران
1 پست
هیچ
1 پست
آزادی
1 پست
18_تیر
1 پست
آدم
2 پست
تردمیل
1 پست
سیاست
1 پست
حقیقت
2 پست
تحقیر
1 پست
خریت
1 پست
ترغیب
1 پست
لبخند
2 پست
دیوار
1 پست
بغض
1 پست
آیینه
1 پست
مرگ
2 پست
دنیا
1 پست
گور
1 پست
مهربان
1 پست
خانه
1 پست
دوست
2 پست
احساس
1 پست
تکیه
1 پست
رنگ
1 پست
نگاه
1 پست
بیرنگ
1 پست
شعر
1 پست
دل
1 پست
شبنم
1 پست
فنا
1 پست
رنج
1 پست
سرزمین
1 پست
آفتاب
1 پست
چمران
1 پست
دروغ
1 پست
راز
1 پست
تناقض
1 پست
کودک
1 پست
موسیقی
1 پست
جوون
1 پست
کار
1 پست
تغییر
1 پست
افسردگی
1 پست